Szűrővizsgálat

children

Iskolaérettség kritériumai - Mire érdemes figyelni?

Az iskolaérettségnek 38 kritériuma van és igazából egy folyamat, amire a gyermek ezeknek megfelel testileg, szellemileg és szociálisan érett. Biológiai jezlés ppélfául, hogy megkezdődött a fogváltás. Fontos, hogy a ép legyen a látása, hallása, nézzük meg tud-e cipőt kötni gyermek! Ezzel tesztelhetjük a megfigyelőképességét, emlékeztét, az ujjak mozgását, amik majd fontosak lesznek az írás elsajátításánál.

Az iskola kötelezettségekkel és szabályokkal jár. Ha a gyermek szabálykövetése nem megfelelő, szociálisan éretlenek bizonyul az iskolakezdéshez. Legyen képes kapcsolatokat kialakítani és fenntartani kortársaival, ismerje a társas közösség szabályait. Az osztályba való beilleszkedés elengedhetetlen feltétele a sikeres iskolai teljesítményenek. Néhány fontos példa, amelyeket adott esetben fejelszteni kell:

Hallás

Környezetünk hangjelzéseinek feldolgozását, azonosítását jelenti. Ehhez épen működő fülre és idegrendszerre van szükség! A beszédhallása az ember által kiejtett hangokra, hangkapcsolatokra irányul. Amennyiben azonban a hallás ép, még nem jelenti azt, automatikusan, hogy a beszédhallás és annak részfolyamatai jól működnek.

Beszédészlelés

Beszédhangok, hangkapcsolatok és jelentés nélküli hangsorok felismerését jelenti az anyanyelvenben. A jól működő beszédészlelés során sajátítjuk el az artikulációs mozgásokat, ismerjük fel a beszédhangok sorrendjét (pl.: bál-láb), megkülönböztetjük az azonos és különböző szavakat, újabb beszédészlelés révén sajátítjuk el az olvasás- és az írástechnikát, tanulunk meg helyesen írni és az idegen nyelvek megtanulását is ez alapozza meg.

Beszédértés

A szavak, szókapcsolatok, rövid közlések és szövegek tartalmának megértését jelenti. Jól működő beszédértés szükséges ahhoz, hogy megértsük az elhangzottakat, magyarázatokat, történeteket, feladatokat, kérdéseket. Felismerjükaz összefüggéseket, levonjuk a tanulságot és következtetéseket. Szükséges például, hogy megértsük az olvasottakat (szöveges matematikai feladatok) ez a gondolkodás és problémamegoldás alapja.

Ha látszik a felszínen, hogy a gyermek nehézkesen tanul, gyenge az iskoali teljesítménye, igyen gyakran a háttérben olvasásértési zavar áll, amelyet a beszékészlelés és/vagy a beszédértés gyengén működése okoz. Ha a gyermek hallása "szelektív", úgy tesz mintha nem hallana, vagy hibásan hajtja végre a feladatokat, visszakérdez, mással foglalkozik mesehallgatás alatt, nem akar részt venni a közös játékban, nem tud megtanulni verseket, mondókákat, szűkebb a szókincse... stb. szinte biztos, hogy ezek hátterében is a beszédészlelés folyamatainak zavara húzódik meg. Ebből adódnak az olyan problémák, mint az artikulációs hibák, akadályozott beszédfejlődés, olvasási nehézségek, rossz helyesírás, szövegértési nehézségek, házi feladatok hibás vagy hiányos felírása.

Az írás és olvasás elsajátításának legbiztosabb alapja, ha a gyermek beszéd- és nyelvfejlődése zavartalanul zajlik. Egyes jelek már óvodáskorban előrevetítik, illetve előrevetíthetik a későbbi nehézségeket az írás és olvasás elsajáítása terén. Az időben érkező célzott fejlesztéssel elejét vehetjük a későbbi tanulási nehézségeknek azáltal, hogy a gyermekek kifejezetten azokat a részképességeket fejlesztjük, amelyekre később az írott nyelv elsajátításánál szükség lehet.

Grafomotoros fejlesztés

A finom mozgások koordinációjának, rajz és íráskézségeknek a fejlesztése. A "grafomotoros" szó jelentése: írómozgás, de tágabb értelemben használatos. Az összes finommozgás koordinációt igyénylő tevékenység, szűkebb értelemben pedig rajz és íráskészséggel kapcsolatos mozgások összefoglaló kifejezése. Egészen konkrétan: diszkgráfia/diszlexia prevenció, korrekciót jelent a fejlesztés.

Grafomotoros fejlesztés szükséges mindazoknak a gyermekeknek, akiknél problémás az ábrázolás, az írás vagy a finommozgások követése. A fejlesztéssel megelőzhető, illetve csökkenthető a tanulási zavarok kialakulása (diszgráfia, diszlexia, diszkalkulia) melyek rárakodott negatív visszajelzések hatására, azok kompenzálásaként magatartási zavarokhoz vezetnek.

Mozgásfejlődési zavarok

Napjainkban egyre több az olyan gyermek, akinél a beszéd, vagy a mozgásfejlődés nem indult be időben, olvasási, írási zavarral vagy egyéb készséghiányos tünettel küszködik, magatartásbeli problémái adódnak, esetleg figyelemzavar és hiperaktívitást okoz a tanulásban nehézségeket. Ha egy gyermek nem tud megtanulni olvasni, érdemes megvizsgálni, hogy mozgásfejlődésben nincs-e elmaradottsága.

Megoldás

Az okok ismeretében, célzott játékos gyakorlással az egyéni fejlődési ütemnek megfelelő haladással, jelentős eredményeket lehet elérni. A mozgásterápián belül az alapozó terápia olyan mozgásfejlesztés, amely a beszédfejlődésében elmaradt, diszlexiás, alaki diszgráfiás, diszfáziás, figyelemzavaros, hiperaktív éretlen, nagy és a finommozgásos gyermekek iskolaérettségét segíti elő az idegrendszerfejlesztésével. A terápia során a mozgásalapot egészítjük ki fejlesztő pedagógia módszerekkel (idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés fejlesztéssel, ...stb.) és ezzel tesszük teljesé.

Amennyiben fennáll vagy csak felmerül a diszlexia veszélyeztettség lehetősége, egy "komplex" állapotfelmérés után mozgásterápiával, logopédussal, fejlesztő pedagógussal, vagy pszichológussal együttműködve alapozó terápiűban részesítjük a gyermeket. Az óvodáskorú gyermekeknél sok időt nyerhetünk, hiszen még az iskoali olvasás- írástanulás, tanítás előtt járunk.

A felmérésre Kapcsolatok fül alatt lehet jelentkezni!